Algemene
verhuurvoorwaarden Rijtop-camperverhuur.nl Toepasselijkheid:

Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle
aanbiedingen en/of offertes tot het aangaan van overeenkomsten, de acceptaties
ervan alsmede van de tot stand gekomen huurovereenkomsten.

Door een boekingsaanvraag te doen gaat de huurder akkoord
met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom ad. €1.000,-
, welke 48uur voor aanvang van de reis voldaan dient te worden, de
huurovereenkomst met betrekking tot de kampeerauto en deze algemene
huurvoorwaarden. U kunt het eigen risco afkopen tot € 0,- dit dient u zelf te
doen, de borg blijft € 1000,-

Bij huur van 1 tot 3 weken is 2000 km per week vrij, of 250
km per dag, extra gereden kilometers kosten 0,20 cent per km. Vanaf 4 weken
zijn de kilometers vrij.

U huurt bij ons altijd een indeling van een kampeerauto, de
verhuurde kampeerauto is dus altijd gelijk of gelijkwaardig aan de afgebeelde
kampeerauto.

Bestuurder: De bestuurder moet de minimale leeftijd
hebben van 25 jaar en al minimaal 3 jaar in het bezit zijn van het gewone
rijbewijs B. Het rijbewijs moet geldig zijn gedurende de gehele huurperiode.
Bij reservering van de kampeerauto moet een kopie van het rijbewijs en paspoort
ingeleverd worden. Buitenlanders dienen in het bezit te zijn van een geldig
internationaal rijbewijs. Alleen de bij naam in de huurovereenkomst genoemde
personen zijn gerechtigd de kampeerauto te besturen.

Huurperiode: De verhuurperiode begint op de dag van
boeking om 15.00uur en eindigt op laatste boekingsdag om 11.00 uur. Indien de
kampeerauto niet voor 11.00 uur geretourneerd is, treedt de boete clausule in
werking. Velenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na
verkregen schriftelijke goedkeuring van verhuurder. Indien de campeerauto later
als 11uur word ingeleverd komt daar de volledige dag prijs bovenop. Dit geld
niet indien de huurder aantoont, dat de overschrijding van de huurperiode het
gevolg is van een technisch mankement aan de kampeerauto welke niet toe te
rekenen is aan nalatigheid van de huurder. De huurder dient dit wel direct te
melden aan verhuurder. Het eerder terug brengen van de gehuurde kampeerauto zal
nimmer tot een restitutie van een deel of geheel van het huurbedrag leiden. U
kunt tijdens de boeking een optie kiezen waarin u aangeeft de ophaal tijd of
terug breng tijd tegen een betaling van € 50,- te vervroegen en/of te verlaten!
Verhuurder dient hier akkoord op te geven

Verzekering en eigen risico: De kampeerauto is All-risk
verzekerd tot een bedrag van €2.500.000,- per gebeurtenis. De
verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen , een internationaal
verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig. Per
schadegebeurtenis draagt de huurder een eigen risico van €1000,-en bij
bovenhoofdse schade €1500,- per gebeurtenis. Indien u gekozen heeft om de het
eigen risico te verlagen naar € 0,- is dit dus € 0,- geworden. Door verzekering
niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het
laten rijden door niet bevoegde personen enz., is geheel voor rekening van de
huurder. Ook beschadigingen/vervuilingen aan het interieur worden niet door de
verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor rekening van
de huurder zijn. Als er sprake is van schade door misbruik of grove nalatigheid
zal het complete schade bedrag ook voor rekening van de huurder zijn.
Hagelschade, inbraakschade en schade aan de buitenkant door bijvoorbeeld
teer/verf/viltstift etc. vallen onder het eigen risico. Boetes die gereden
worden die te verwijten zijn aan de bestuurder komen geheel voor eigen risico
van de bestuurder, denk aan snelheids boetes ect.

Reparatie en schade: Ondanks de goede zorg en het
preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de
kampeerauto voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts worden
uitgevoerd door een dealer. Bij reparaties evenals ook bij schade en diefstal,
is de huurder verplicht zich uiterlijk binnen 4 uur met de verhuurder in
verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven
advies. Verhuurder zal zorg dragen voor een advies over de juiste afwikkeling
of begeleiding van de reparaties. Reparaties aan zowel ex- als interieur van de
kampeerauto dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet
noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder
gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatie
nota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen
vergoed. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem
terzake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of
nalatigheid kan worden verweten. Bij de reisdocumenten is een Europees schade
formulier aanwezig waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de
tegenpartij gemeld dienen te worden. Tevens verplicht de huurder zich bij
ongeval of diefstal tot het laten opmaken van een proces-verbaal door de
plaatselijke autoriteiten. Deze formulieren dienen bij aankomst bij de
verhuurder ingeleverd te worden. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door
de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding i.v.m. het niet te
gebruiken onderdeel. Tevens is vergoeden van vakantiedagen i.v.m. een gebrek
uitgesloten.

Bestemming: Alle landen welke op de groene kaart
vermeld, mogen met de kampeerauto worden bezocht.

Gebruik Kampeerauto: De huurder dient de kampeerauto
zoals een goed huisvader het betaamt, te behandelen en te verzorgen
overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke
wetten en verordeningen. Alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele
activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende
zijn voor rekening van de huurder. De huurder dient ervoor te zorgen, dat
hijzelf of ieder andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst, ten
allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid
bezit die tot het besturen van de kampeerauto vereist zijn. De huurder is
verplicht regelmatig olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te
controleren. Tevens dient de huurder zich te houden aan de schriftelijke
instructies, welke bij de autodocumenten zijn bijgevoegd. Huurder is gehouden
de kampeerauto in goede staat te houden, bij de verhuurder terug te bezorgen en
geen veranderingen aan te brengen. Het is de huurder verboden de kampeerauto in
gebruik van anderen dan in huurovereenkomst genoemd te geven, te verhuren, te
verpanden of hoe dan ook genaamd over het gehuurde te beschikken welke in
strijd met de belangen van de verhuurder zijn. Huisdieren zijn niet toegestaan
op uitzondering na van de Benimar camper. De auto moet volledig schoon
ingeleverd worden, zowel van binnen als buiten. Is de auto van binnen of buiten
niet schoon gemaakt dan kost het schoonmaken voor binnen € 65,- en voor buiten
€ 95,-  extra. Er mag niet gerookt worden
in onze campers, ook geen electronische sigartten danwel vapes!

Algemeen: Het is de huurder zonder toestemming van de
verhuurder verboden om apparaten of voertuigen in de kampeerauto te vervoeren
die olie en/of benzine bevatten. Verder is het de huurder verboden om de
buitenzijde van de kampeerauto in een wasstraat te (laten) reinigen

Reservering en Betaling: Bij ophalen van de
kampeerauto is legitimatie d.m.v. een geldig paspoort en geldig rijbewijs een
voorwaarde. De aanbetaling zoals berekend op de huurovereenkomst, dient direct
voldaan te worden. Na betaling van de aanbetaling is de boeking definitief. Het
restant zoals berekend op de huurovereenkomst 
dient uiterlijk 4 weken voor vertrek voldaan te zijn. De borg minimaal
48uur van te voren. Bij niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de
huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Bij reservering gaat de huurder ermee
akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd. Als de
huurder zonder geannuleerd te hebben de kampeerauto niet op het overeengekomen
tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen
periode gebruikt, blijft de huurder toch de volledige huurprijs verschuldigd.

Annulering:

Binnen 1 dag vóór vertrek:

80%

100%

van de huursom

Binnen 1 week vóór vertrek:

50%

70%

van de huursom

Binnen 2 weken vóór vertrek:

30%

40%

van de huursom

Binnen 6 weken vóór vertrek:

15%

25%

van de huursom

Binnen 10 weken vóór vertrek:

15%

15%

van de huursom

Binnen 24 weken vóór vertrek:

15%

15%

van de huursom

Meer dan 24 weken vóór vertrek:

10%

10%

van de huursom

 

Wanprestatie: Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor
schade ontstaan door, het niet of niet tijdig leveren van de kampeerauto door
een omstandigheid die de verhuurder niet valt toe te rekenen. Is één en ander
echter te wijten aan een nalatigheid van de verhuurder, dan heeft de huurder
recht op vergoeding van kosten en schade, evenwel tot een maximum van €250,-.
Indien de huurperiode door niet tijdige levering wordt bekort met meer dan 24
uur per gehuurde week, dan heeft de huurder het recht de huurovereenkomst voor
de gehele periode te ontbinden. Verhuurder zal in alle gevallen van niet tijdig
leveren, direct de door huurder gestorte betalingen geheel of gedeeltelijk
terug betalen. Indien de verhuurder niet de overeengekomen kampeerauto kan
leveren, maar een redelijk alternatief aanbied, dient de huurder dit te
accepteren. De verhuurder is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke,
materiele en of immateriële schade van de huurder en diens reisgezelschap,
ontstaan door het gebruik van de kampeerauto, mechanische storing en of
aanrijdingschade.

Aflevering en Terugkomst: De kampeerauto wordt
afgeleverd met een volle brandstof tank, en inclusief toiletvloeistof,
inventaris en overig toebehoren . Tevens is de kampeerauto volledig (inclusief
toilet en vuilwatertank) schoongemaakt aan binnenzijde. Huurder verklaart bij
het in ontvangst nemen van de kampeerauto, door middel van ondertekening dat
hij het gehuurde in goede en gereinigde staat heeft ontvangen. De kampeerauto
dient als volgt ingeleverd te worden: Het leeg en schoon zijn van de vuil water
tank, het leeg en schoon zijn van het toilet en toilettank, het schoon
opleveren van de complete binnenkant en buitenkant van de kampeerauto (zoals de
camper is meegegeven verwachten wij hem weer terug). Bij terugkomst zal volgens
de norm van de verhuurder de kampeerauto gecontroleerd worden. Indien het
toilet niet gereinigd is, zal de huurder voor de reiniging van het toilet een
bedrag van € 150,- in rekening worden gebracht. Indien bij de inspectie is
gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde
geheel of gedeeltelijk word vermist, is de huurder aansprakelijk voor alle
kosten en schade. De controle van de schades vind altijd plaats na het wassen
van de camper. Tijdens de reis zijn brandstof en gas voor rekening van de
huurder. Bij terugkomst is het verplicht de kampeerauto afgetankt in te
leveren, is dit niet gebeurd, zijn wij verplicht de brandstofkosten + €50,- in
rekening te brengen.

Aantal personen: Het is niet toegestaan zich met meer
personen te verplaatsen dan bij het type wettelijk toegestane maximum aantal
van 4 of 5 (= aangegeven zit en slaapplaatsen). Het totale gewicht mag na
belading niet meer dan 3500 kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B.

Afrekening: Bij terugkomst wordt een eindafrekening
opgemaakt. Bij overschrijding van de vrij te verrijden kilometers zal conform
de voorwaarden een verrekening plaats vinden met de borgsom. Het eventuele
restant bedrag word binnen 5 werkdagen overgemaakt op bank- of girorekening,
onder eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten.
Indien de door de huurder te betalen kosten de waarborgsom overtreffen! dienen
deze direct te worden voldaan.

Algemeen: De verhuurder behoudt zich ten alle tijden
het recht voor om zonder opgave van reden een huurder te weigeren. De auto van
huurder kan op eigen risico bij verhuurder op het terrein worden gestald voor
de duur van de huurperiode, kosten zijn € 5,- per dag. Het terrein is middels
camera bewaking beveiligd en is middels hekwerk afgesloten

Check de investarislijst voor uw vetrek even goed door


DOWNLOAD INVENTARISLIJST

×